Globalno Lokalno Učenje – GEGL

Na Inštitutu za afriške študije izvajamo triletni evropski projekt Global Education Goes Local, Globalno Lokalno učenje, katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na ciljih: SDG 5 Enakost spolov, SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti ter SDG12 Odgovorna poraba in proizvodnja.

S projektom želimo spodbujati kritično razmišljanje mladih ter vzpodbujati njihovo aktivno državljanstvo. Velik izziv je v današnji digitalni družbi motivirati mlade k aktivni participaciji in osveščanju z uporabo tradicionalnih metod (preko delavnic, letakov, brošur,..) zato smo se v projektu odločili za mladim bolj atraktiven pristop in sicer za ozaveščanje ter spodbujanje aktivno globalnega državljanstva preko pop-kulture.

Globalne teme se nam velikokrat zdijo abstraktne, ker jih ne povezujemo z lastnimi dejanji oz. se ne zavedamo razsežnosti lastnih dejanj v lokalnem okolju. Zato se v projektu osredotočamo najprej na lokalne tematike, ki jih nato povežemo z globalnimi razsežnostmi in s tem spodbudimo razmišljanje o globalni soodvisnosti ter izvedbi konkretnih akcij za širjenje osveščenosti.

Tako je splošni cilj projekta Globalno Lokalno Učenje spodbujati zavzetost evropskih državljanov, da prevzamejo aktivno vlogo pri soočanju z izzivi v današnjem soodvisnem svetu, predvsem na podlagi zavedanja in kritičnega razumevanja dvosmernih odnosov glede vprašanj globalnega razvoja.

Leave your comment