Na podlagi določil Zakona o zavodih (Ur.l. Rs 12/91)

ter Sklepa z dne 13. 9. 2004 sprejema,

Ustanovitelj,

ZAVOD EKO-GLOBALNEGA PARTNERSTA
Novo polje, Cesta XVI/11, Ljubljana
ki ga zastopa Direktor,

naslednji

AKT O USTANOVITVI

zavoda

INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE

Zavod za razvijanje in promocijo kulturne, gospodarske ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanja

 

I. NAMEN USTANOVITVE

1. člen

Ustanovitelj s tem aktom ustanavlja zavod za razvijanje ter promocijo kulturne, gospodarske ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanje v Sloveniji, Evropski uniji ter Afriki. V tem okviru ima zavod namen razvijati in spodbujati prijateljski duh in vzajemno razumevanje med narodi, še posebej ozaveščanje Afričanov ter seznanjati z afriško kulturo skupine in posameznike v Sloveniji in tujini.

Zavod, ki se ustanavlja s tem aktom, je odprtega značaja in zato lahko kasneje kot soustanovitelji in člani pristopijo tudi druge fizične ali pravne osebe.

Zavod je nestrankarska, nevladna in neprofitna organizacija.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen

Ime zavoda: INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE, Zavod za razvijanje in promocijo kulturne, gospodarske ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanja Ljubljana
Skrajšano ime: INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE, Ljubljana ali IAS
Sedež zavoda: Ljubljana

Zavod posluje na naslovu Cankarjeva 1, SI-1000 Ljubljana. Sprememba naslova zavoda ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi zavoda.

V poslovanju s tujino zavod uporablja angleški prevod imena: INSTITUTE FOR AFRICAN STUDIES, Ljubljana

III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen

Z namenom razvijanja ter promocije kulturne, gospodarske ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanja se zavod ukvarja z naslednjimi aktivnostmi:
–     širjenje razumevanja med različnimi kulturami in običaji
–     predstavljanje afriške kulture in običajev v Sloveniji
–     prenos in posredovanje informacij ter znanja med Slovenijo in Afriko
–     podjetniško, poslovno ter ekološko svetovanje
–     sodelovanje s podjetniki, ki želijo svoje delovanje širiti na afriški kontinent
–     sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko azilantov in njihovo integracijo v slovensko družbo
–     sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na različnih področjih
–     sodelovanje pri izmenjavi študentov, akademikov ter umetnikov med Slovenijo in Afriko
–     svetovanje posameznikom za potovanje v Afriko
–     vabljenje afriških glasbenikov ter umetnikov v Slovenijo
–     organizacija delavnic in tečajev afriških plesov, afriških jezikov, bobnanja ter drugih družabnih večerov
–     izdelava in razvoj spletnih strani

Kot predmet poslovanja zavoda se tako registrirajo naslednje dejavnosti od:
58.110     Izdajanje knjig
58.140     Izdajanje revij in periodike
58.130     Izdajanje časopisov
59.200     Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
58.190     Drugo založništvo
74.300     Prevajanje
74.900     Drugje nerazvrščena strokovne in tehnične dejavnosti
77.220     Dejavnost videotek
77.290     Izposoja drugih izdelkov široke rabe
62.020     Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
63.110     Obdelava podatkov
60.200     Omrežne podatkovne storitve
60.100     Oddajanje radijskih programov prek interneta
60.200     Oddajanje slike in zvoka prek interneta
72.190     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
72.200     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
72.200     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
70.220     Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.200     Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje (svetovanje podjetjem in javnim službam)
71.200     Tehnično preizkušanje in analiziranje
78.100     Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200     Posredovanje začasne delovne sile
78.300     Druga oskrba s človeškimi viri
82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.320     Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510     Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
59.110     Snemanje filmov in video filmov
60.200     Televizijska dejavnost
59.130     Distribucija filmov in video filmov
59.140     Kinematografska dejavnost
92.310     Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320     Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90.010     Umetniško uprizarjanje
90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030     Umetniško ustvarjanje
93.299     Druge razvedrilne dejavnosti
91.511     Dejavnost knjižnic
91.512     Dejavnost arhivov
91.020     Dejavnost muzejev
93.190     Druge športne dejavnosti
86.900     Druge dejavnosti za zdravje
94.991     Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
87.900     Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
88.991     Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
88.999     Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Zavod lahko dejavnosti razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.

Vse zgoraj navedene dejavnosti se izvajajo kot nepridobitne in njihov namen ni pridobivanje dobička.

Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi gospodarsko dejavnost, če je to potrebno za izvajanje njegove glavne oziroma osnovne dejavnosti.

IV. ORGANIZACIJA ZAVODA

4. člen

Zavod ima lahko v svoji sestavo organizacijske enote (OE), ki se organizirajo za izvajanje dejavnosti za posamezno področje delovanja zavoda.

OE se ustanovijo s sklepom ustanovitelja, ki hkrati določi tudi področje dejavnosti in notranjo organizacijo OE.

OE ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda.

OE niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu, v poslovanju pa poleg svojega imena obvezno uporabljajo še ime in znak zavoda in označbo organizacijska enota (OE).

Poslovanje posamezne OE se znotraj zavoda vodi kot samostojno stroškovno mesto.

Sklep ustanovitelja o ustanovitvi OE je sestavni del tega akta in njegova priloga ter se uporablja skupaj z določili tega akta.

V. ORGANI ZAVODA

5. člen

Organi zavoda so:
–     svet zavoda
–     direktor zavoda
–     strokovni vodja
–     strokovni svet zavoda

Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih imenuje svet zavoda in hkrati določi tudi njihovo sestavo in pristojnosti.

6. člen

SVET ZAVODA (SZ)

Zavod upravlja Svet zavoda.

Svet zavoda sestavljajo 3 člani, od katerih:
–     ustanovitelj imenuje enega člana
–     enega člana izvolijo delavci zavoda
–     en član sveta zavoda pa je predstavnik uporabnikov storitev zavoda

V primeru, da zavod nima zaposlenih delavcev in samo enega ustanovitelja, opravlja naloge sveta zavoda ustanovitelj zavoda.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani na to funkcijo.

Svet zavoda sprejema svoje odločitve na sejah z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov sveta zavoda.

Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed članov Sveta zavoda na konstitutivni seji.

Delo sveta zavoda vodi predsednik, ki tudi sklicuje seje sveta zavoda.

7. člen

Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in tem aktom, zlasti pa:
–     sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje
–     sprejema letni načrt dela zavoda in poročilo o izpolnjevanju letnega delovnega načrta
–     določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda
–     sprejema splošne akte zavoda
–     odloča o uvedbi novih programov
–     daje soglasje k odločitvam direktorja zavoda, kadar tako določa ta akt
–     opravlja druge naloge, ki jih določa ta akt oz. tiste, za katere ni izrecno pristojen drug organ
–     opravlja druge naloge, ki jih določa ta akt ali akt o ustanovitvi posamezne organizacijske enote

8. člen

DIREKTOR ZAVODA

Poslovodni organ zavoda je direktor zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj brez javnega razpisa, poziv za prijavo pa je lahko objavljen na oglasni deski zavoda.

Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno.

Direktor je odgovoren za zakonito poslovanje in delovanje zavoda.

Direktor je imenovan za nedoločen čas.

9. člen

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih, kot to določa zakon.

Sklep o razrešitvi direktorja sprejema ustanovitelj.

10. člen

STROKOVNI VODJA

Direktor zavoda je lahko hkrati tudi strokovni vodja zavoda, če izpolnjuje pogoje za strokovnega vodjo s področja dejavnosti zavoda.

Če direktor zavoda ne izpolnjuje pogojev za opravljanje nalog strokovnega vodje, imenuje ustanovitelj strokovnega vodjo kot samostojni organ v okviru zavoda

Strokovni vodja vodi strokovno delo v zavodu in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Mandat strokovnega vodje, ki ni hkrati tudi direktor zavoda, traja 4 leta in je lahko ponovno imenovan na to funkcijo.

V primeru, da je direktor zavoda tudi njegov strokovni vodja, je mandat strokovnega vodje enak mandatu direktorja zavoda.

11. člen

Direktor zavoda oz. strokovni vodja zavoda imata lahko svojega namestnika, ki zastopa in predstavlja zavod z enakimi pooblastili kot direkotr oz. strokovni vodja zavoda.

Pravila o imenovanju in razrešitvi direktorja oz. strokovnega vodje veljajo tudi za njunega namestnika.

12. člen

STROKOVNI SVET ZAVODA

Strokovni organ zavoda je strokovni svet, ki odloča o strokovnih zadevah pri izvajanju dejavnosti zavoda v okviru pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom.

Strokovni svet ima tri člane, ki jih izmed priznanih strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda imenuje ustanovitelj.

Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani na to funkcijo.

13. člen

Strokovni svet zavoda se oblikuje v primeru, če ustanovitelj poleg sebe zaposli še druge delavce ali če k predmetnemu aktu pristopijo še drugi ustanovitelji. Do takrat naloge strokovnega sveta zavoda opravlja ustanovitelj.

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

14. člen

Ustanovitelj zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.

Ustanovitelj za začetek opravljanja dejavnosti zavoda namenja denarna sredstva v višini 20.000,00 SIT (z besedo: dvajset tisoč tolarjev 00/100).

Ustanovitelj zagotovi zavodu tudi uporabo poslovnega prostora in opreme, ki je potrebna za začetek dela zavoda.

Premoženje zavoda je last ustanovitelja, to premoženje pa upravlja zavod.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne dogovarja.

VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

15. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo:
–     od ustanovitelja
–     s sofinanciranjem
–     s prodajo blaga in storitev na trgu
–     z darili
–     s subvencijami
–     s sponzorstvom

Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi.

VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

16. člen

Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti in poslovanja, za dohodke delavcev, za rezerve in druge z zakonom dovoljene namene.

O tem odloča svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

17. člen

Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane na zavodu zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje določenega programa, krije zavod iz lastnih sredstev.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA O PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

18. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu neomejeno.

20. člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

X. OTHER MUTUAL RIGHS AND OBLIGATIONS

19. člen

Zavod:
–     sprejema program in poroča o njegovem izvajanju
–     poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub
–     oblikuje razvojne načrte
–     zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom

Ustanovitelj:
–     nadzira zakonitost dela zavoda in uspešnost njegovega poslovanja
–     sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

21. člen

Zavod ima lahko statut, ki ureja:
–     organizacijo zavoda
–     organe zavoda in njihove pristojnosti
–     način odločanja
–     druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti zavoda

Statut zavoda sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

22. člen

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki urejajo posamezno področje dela in poslovanja zavoda.

XII. STATUSNE SPREMEMBE

23. člen

Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanovitelj.

V zavodu se lahko organizira nova organizacijska enota, lahko se organizacijske enote ukinejo, lahko se iz zavoda organizacijska enota izloči in se organizira kot samostojen zavod ali pa se vključi v drug zavod. O tem odloča ustanovitelj.

XIII. PRENEHANJE ZAVODA

24. člen

Zavod lahko preneha, če tako odloči ustanovitelj.

Zavod preneha tudi:
–     če se s pravnomočno sodno odločbo ugotovi ničnost vpisa v sodni register
–     če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti
–     zaradi statusnih sprememb
–     v drugih primerih, ki jih določa zakon

XIV. VPIS V SODNI REGISTER

25. člen

Z vpisom v sodni register pridobi zavod pravno in poslovno sposobnost.

XV. USTANOVITVENI STROŠKI

26. člen

Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev zavoda, so stroški zavoda.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

27. člen

Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem Aktom je pristojno sodišče v Ljubljani.

XVII. KONČNA DOLOČBA

28. člen

Ta Akt je sestavljen v treh vsebinsko enakih izvodih, ki vsi veljajo kot original in od katerih ustanovitelj prejme en izvod, drugi izvodi pa so za potrebe ustanovitve in registracije zavoda.

Ljubljana, 6. 8. 2013

Ustanovitelj:      ZAVOD EKO-GLOBALNEGA PARTNERSTVA